Obchodní podmínky

Obchodní společnost:
MRK HOLDING s.r.o.
sídlo: Baška 503, 739 01 Baška
DIČ: CZ28642376
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2802504461/2010 (měna CZK)
číslo účtu: 2902728390/2010 (měna EUR)
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 36365

vydává v rámci své podnikatelské činnosti následující obchodní podmínky umístěné na internetové adrese www.glampingvlomu.cz, kterými se budou řídit níže blíže vymezené smluvní vztahy.

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“)

  1. Účel a použití VOP

1.1 Tyto VOP se vztahují na všechny jednotlivé smluvní vztahy mezi klientem jako ubytovaným (dále jen „klient“) a společností MRK HOLDING s.r.o.., se sídlem Baška 503, 739 01 Baška, DIČ: CZ28642376, bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2802504461/2010 (měna CZK)
číslo účtu: 2902728390/2010 (měna EUR)
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 36365 jako ubytovatelem, jejichž předmětem je poskytování ubytování v glampingovém stanovišti V LOMU a dále poskytování služeb, které s ubytováním souvisejí. Jednotlivé smlouvy se uzavírají podle čl. 2 těchto VOP.

1.2 V případě rozporu mezi VOP a výslovným ujednáním stran ve smlouvě mají přednost odchylná smluvní ujednání.

1.3 VOP mohou být ze strany MRK HOLDING s.r.o. jednostranně změněny nebo doplněny, pro klienta je přitom závazné znění VOP, které jsou účinné v době uzavření Smlouvy.

  1. Smlouva mezi klientem a MRK HOLDING s.r.o..

2.1 Smlouva mezi klientem a MRK HOLDING s.r.o. (dále jen „smlouva“) je uzavřena vyplněním formuláře klientem v on-line rezervačním systému na webových stránkách www.glampingvlomu.cz (dále jen „RZ“) a potvrzením této rezervace ze strany MRK HOLDING s.r.o. zasláním e-mailu na adresu klienta. Smlouva může být případně dále uzavřena mimo on-line rezervační systém, a to písemně nebo prostřednictvím e-mailové komunikace mezi klientem a MRK HOLDING s.r.o. potvrzením objednávky klienta ze strany MRK HOLDING s.r.o. nebo potvrzením nabídky MRK HOLDING s.r.o. ze strany klienta nebo oboustranným podpisem písemné smlouvy.

2.2 Smlouva specifikuje zejména konkrétní časový termín, na který MRK HOLDING s.r.o.. poskytuje klientovi příslušenství a lesní Wellness k přechodnému ubytování a užívání, cenu za takové ubytování, způsob platby a její splatnost.

2.3 MRK HOLDING s.r.o. eviduje smlouvy uzavřené v rámci RZ a může je na požádání zpřístupnit klientovi.

2.4 Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

2.5 Minimální doba ubytování je 2 dny (1 noc).

2.6 Maximální počet osob, které mohou být současně ubytovány na glampingovém stanovišti V LOMU jsou 4 osoby.

2.7 Klient se zavazuje při rezervaci ubytování a při uvádění jakýchkoli údajů pro účely smlouvy zadávat přesné a pravdivé informace. Jestliže klient zjistí, že v údajích zadávaných v RZ provedl chybu v psaní nebo uvedl nepřesné údaje, opraví chybné údaje v systému v procesu rezervace anebo bezodkladně kontaktuje MRK HOLDING s.r.o. za účelem napravení těchto chyb. MRK HOLDING s.r.o. neodpovídá za nedostatky poskytnuté služby způsobené v důsledku chyb či včas neopravených chyb v údajích uvedených klientem v rámci rezervace, v komunikaci s MRK HOLDING s.r.o. anebo ve smlouvě.

  1. Cena a rezervace

3.1 Cena ubytování (a případně cena dalších doplňkových služeb) včetně DPH je uvedena v RZ, případně v ceníku v zápatí webových stránek www.glampingvlomu.cz nebo je jiným způsobem sdělena klientovi před provedením rezervace.

3.2 Rezervace glampingového stanoviště provedená klientem v RZ platí 3 pracovní dny ode dne provedení rezervace. Do této doby je klient povinen provést úhradu celé ceny rezervovaného ubytování, a to bezhotovostní platbou dle instrukcí uvedených v RZ (není-li výslovně dohodnuto jinak v případě, že smlouva byla uzavřena jinak než prostřednictvím RZ). Jestliže do uplynutí této lhůty klient cenu neuhradí, smlouva zaniká, MRK HOLDING s.r.o. ani klient jí nejsou nadále vázáni a MRK HOLDING s.r.o. je oprávněn příslušné glampingové stanoviště V LOMU pro dotčený termín opět na svých webových stránkách i jinak nabízet jako dostupnou k ubytování třetím osobám.

  1. Storno podmínky

4.1 Klient je oprávněn z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu pobyt a smlouvu jednostranně zrušit, a to písemným nebo elektronickým oznámením doručeným na e-mailovou adresu rezervace@mrkey.fun. Jestliže dojde k takovému zrušení (doručení oznámení o zrušení) po úhradě ceny ubytování ze strany klienta, MRK HOLDING s.r.o. klientovi vyúčtuje a ten se zavazuje MRK HOLDING s.r.o. uhradit storno poplatek v ceně příslušného ubytování včetně DPH, k jehož zrušení došlo, dle níže uvedené zásady;

  • zrušení rezervace 30 dní a více před termínem pobytu = vracíme 100%
  • zrušení rezervace 29-15 dní před termínem pobytu = vracíme 50%
  • zrušení rezervace 14-0 dní před termínem pobytu = vracíme 0%

4.2 MRK HOLDING s.r.o. je oprávněna proti nároku klienta na vrácení zaplacené ceny (zrušeného) ubytování započíst svůj nárok na storno poplatek s DPH.

4.3 Pokud se klient nedostaví k ubytování podle smlouvy nebo pobyt nevyčerpá zcela, je povinen zaplatit celou sjednanou cenu ubytování. MRK HOLDING s.r.o. není v tomto případě povinna poskytnout službu v náhradním termínu ani vracet poměrnou či celou částku.

  1. Práva a povinnosti stran

5.1 Klient se dostaví na místo ubytování dle smlouvy ve sjednaný čas. V případě potíží při hledání místa ubytování je klientovi k dispozici zástupce MRK HOLDING s.r.o., kterého může kontaktovat na telefonním čísle, které je uvedeno na webových stránkách www.glampingvlomu.cz.

5.2 Zástupce MRK HOLDING s.r.o. ve sjednaném místě ubytování odevzdá klientovi glampingové místo V LOMU a příslušenství k ubytování a seznámí ho s jejími funkcionalitami a pravidly jejího užívání.

5.3 Při předání glampingového místa V LOMU k ubytování je zástupce MRK HOLDING s.r.o. oprávněn od klienta požadovat průkaz totožnosti a jeho údaje na průkazu si poznamenat nebo zkopírovat, či vyfotit a to pouze pro účely, které vyplývají ze zásad MRK HOLDING s.r.o. ohledně zpracování osobních údajů, s nimiž se Klient seznámil.

5.4 Klient se zavazuje, že glampingové stanoviště V LOMU a její okolí bude užívat tak, aby na nich nevznikla škoda, v souladu s pravidly slušnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí, které obklopuje glampingové stanoviště V LOMU a jejím budoucím klientům. Klient se zavazuje respektovat provozní řád, který je součástí webových stránek www.glampingvlomu.cz.

5.5 MRK HOLDING s.r.o. upozorňuje klienta, že pobyt v glampingovém stanovišti V LOMU a jejím okolí může být spojen s rizikem úrazu, zranění či jiné škody na zdraví či majetku a dále ho upozorňuje, že sám i všechny osoby s ním ubytované v glampingovém stanovišti V LOMU musí používat příslušenství, ubytování a lesního Wellness a pohybovat se v jejím okolí s náležitou opatrností a obezřetností, aby těmto rizikům a vzniku škody předešli.  Klient se zejména zavazuje dodržovat bezpečnostní a technická pravidla pro užívání glampingového stanoviště V LOMU a pro pohyb v okolí, která jsou dostupná na www.glampingvlomu.cz, v písemné podobě či jsou jinak zpřístupněna klientovi, aby se s nimi mohl seznámit, a to s cílem správného používání funkcionalit glampingového stanoviště V LOMU a předcházení škodám a rizikům na životě a zdraví klienta a všech ubytovaných osob, na glampingovém stanovišti V LOMU a životním prostředí. MRK HOLDING s.r.o. neodpovídá za škodu, kterou klient (a všechny osoby, které jsou v glampingovém stanovišti ubytovány spolu s klientem) utrpí v důsledku nedodržení uvedených bezpečnostních a technických pravidel. Klient odpovídá za vlastní bezpečnost a za bezpečnost všech s ním ubytovaných hostů po dobu ubytování.

5.6 Klient není oprávněn na příslušenství, ubytování, či lesním wellness či v jejím okolí provádět jakékoli úpravy, jako například polepování, šroubování, vrtání apod. a je povinen zdržet se jakékoli manipulace s věcmi umístěnými na glampingovém stanovišti V LOMU. Dojde-li k jakékoli situaci, která vyžaduje jakýkoli zásah, je klient povinen okamžitě telefonicky kontaktovat zástupce MRK HOLDING s.r.o. zachovat se dále dle těchto VOP.

5.7 Klient je povinen glampingové stanoviště V LOMU kdykoli před svým odchodem řádně zabezpečit proti krádeži v souladu s technickým manuálem.  Klient se zavazuje, za cennosti, elektroniku, peněžní prostředky či předměty vyšší hodnoty zodpovídá a při jejich ztrátě , krádeži a podobně nenese zástupce MRK HOLDING s.r.o. žádnou zodpovědnost.

5.8 Klient a osoby, které s ním sdílí glampingové stanoviště V LOMU v rámci ubytování, se zdrží kouření v ubytovacích zařízeních, příslušenství a lesním wellness.

5.9 Klient se zavazuje do glampingového stanoviště nevnášet předměty, které jsou při rozumném uvážení spojené s vyšším rizikem poškození příslušenství, ubytovacího zařízení a lesního wellness.

5.10 Klient se zavazuje vrátit glampingové stanoviště V LOMU při skončení ubytování čisté a nepoškozené.

5.11 V případě poškození glampingového stanoviště V LOMU v důsledku jednání či opomenutí, které je zjevně nezodpovědné nebo které je v rozporu s těmito VOP, etickým kodexem nebo bezpečnostními či technickými pravidly, je MRK HOLDING s.r.o.. oprávněna požadovat po klientovi náhradu takto způsobené škody v plné výši.

5.12 Převzetí glampingového stanoviště V LOMU k užívání od zástupce MRK HOLDING s.r.o.. a seznámení se s jeho zařízeními a obsluhou trvá zhruba 30 minut. Klient tuto skutečnost bere na vědomí.

5.13 V případě škody na zařízení, ubytování či welness a další (nehoda, živelná událost, vandalismus atd.) se klient zavazuje okamžitě kontaktovat zástupce MRK HOLDING s.r.o.. na telefonním čísle sděleným klientovi dle čl. 5.1 výše. Jedná-li se o vandalismus, živelnou událost, zranění či jinou vážnou událost, která nesnese odkladu, zavazuje se klient okamžitě současně přivolat požární službu, lékařskou službu a Policii ČR.

5.14 Oznámí-li klient řádně a včas zástupci MRK HOLDING s.r.o.. vadu glampingového stanoviště V LOMU, a neodstraní-li MRK HOLDING s.r.o. vadu bez zbytečného odkladu, takže klient může glampingové stanoviště V LOMU, příslušenství, wellness a další užívat jen s obtížemi, má klient právo na přiměřenou slevu z ceny ubytování. V žádném případě není klient oprávněn opravu provést sám a požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Ztěžuje-li však vada zásadním způsobem užívání, nebo znemožňuje-li zcela užívání, má klient právo na prominutí ceny ubytování nebo může Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.

5.15 Klient a osoby, které s ním sdílí glampingové stanoviště V LOMU, příslušenství, wellness a další v rámci ubytování, se zavazují nevpouštět a nepřechovávat cizí zvířata.

5.16 Klient se zavazuje chovat k vlastnímu zdraví, glampingovému stanovišti V LOMU, příslušenství, wellness a další a okolní krajině šetrně a s náležitým respektem, nezatěžovat je ani neohrožovat nevhodným chováním nebo nadměrným hlukem.

5.17 MRK HOLDING s.r.o. je oprávněna před uplynutím sjednané doby ubytování smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, porušuje-li klient i přes výstrahu hrubě své povinnosti dle smlouvy a těchto podmínek. V takovém případě nemá klient nárok na vrácení ani poměrné části ceny a je povinen doplatit cenu podle smlouvy, jakož i nahradit případně vzniklou škodu.

5.18 MRK HOLDING s.r.o. neodpovídá za jakoukoli újmu vzniklou na straně klienta a s ním ubytovaných osob v důsledku nedodržení těchto VOP nebo jakýchkoli dalších předpisů či kodexů, na které tyto VOP odkazují. Klient současně bere na vědomí a souhlasí, že MRK HOLDING s.r.o. neodpovídá za jakékoli škody na majetku či zdraví, které klient a jakákoli osoba s ním ubytovaná v glampingovém stanovišti V LOMU, příslušenství, wellness a další utrpí při jakýchkoli aktivitách a pohybu v okolí glampingové stanoviště V LOMU, příslušenství, wellness a další a v okolní krajině. Taková aktivita je na vlastní riziko klienta a jakékoli ubytované osoby.

5.19 Klient není oprávněn přenechat glampingové stanoviště V LOMU, příslušenství, wellness a další do pronájmu či k ubytování třetí osobě nebo v ní ubytovat osoby nad rámec osob uvedených ve Smlouvě.

  1. Závěrečná ustanovení

6.1 Jestliže tyto VOP odkazují na jakékoli další předpisy, kodexy, technická a bezpečnostní pravidla, pak takové předpisy tvoří součást těchto VOP a vztahují se, tak jako tyto VOP, na každou jednotlivou smlouvu, není-li ve smlouvě výslovně písemně uvedeno jinak.

6.2 Všechny spory vzniklé v souvislosti se sjednáváním a uzavřením smlouvy, nebo s právy a povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, budou řešeny podle právního řádu ČR, přičemž pro tyto spory strany sjednávají pravomoc českých soudů a místní příslušnost obecného soudu MRK HOLDING s.r.o. , případně soudu jemu instančně nadřízeného.

6.3 K mimosoudnímu řešení sporů ze smluv mezi MRK HOLDING s.r.o. a klientem, je-li klient spotřebitelem, je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO 00020869, se sídlem Štěpánská 576/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz.

V Bašce dne 19. 2. 2024

Příloha : Formulář pro odstoupení od smlouvy

Odesílatel:
Jméno a příjmení/název firmy:
Bydliště:
(případně e-mail, tel. číslo):

Adresát:
Pronajímatel:
Název: ____________________________

Sídlo:
IČ:

Oznámení o odstoupení od nájemní smlouvy

Dne ______ jsem uzavřel s Vámi v postavení Pronajímatele nájemní smlouvu,
jejímž předmětem byl pronájem _____________, VIN: _________________.

V souladu s čl. II. obchodních podmínek využívám svého práva a od výše uvedené nájemní smlouvy odstupuji s tím, že jsem povinen ve prospěch Vašeho účtu poukázat částku ___________,- Kč jako odstupné. Tuto poukazuji na Váš účet
uvedený v obchodních podmínkách, tj. účet č.: ________/______ X započítávám oproti mnou již uhrazené záloze ve výši ______________,- Kč.

V ________ dne __________

_______________________
Jméno a příjmení nájemce
(podpis)