PROVOZNÍ ŘÁD

Offroad – glampingového stanoviště  Kunčice pod Ondřejníkem

Obecná ustanovení

 1. Provozovatelem glampingového stanoviště V LOMU je společnost MRK HOLDING s.r.o., IČO: 28642376, se sídlem Banka 503, PSČ: 73901.
 2. Účelem tohoto provozního řádu je zajištění ochrany životního prostředí lesa, zejména usměrnění rekreační aktivity, stanovení pravidel chování a podmínek užívání glampingového stanoviště.
 3. Glampingové stanoviště může navštívit a užívat pouze a jen osoba/osoby, které uzavřely s provozovatelem smlouvu o pobytu či jinou obdobnou smlouvu opravňující užívání c glampingového stanoviště. Užívání glampingového stanoviště musí být v souladu s pravidly tohoto Provozního řádu a zákonem o lesích č. 289/1995 Sb.
 4. Provozní řád se vztahuje na veškeré osoby, které se na území glampingového stanoviště zdržují.
 5. Vstup do glampingového stanoviště je časově̌ omezený, a to dobou trvání sjednaném ve smlouvě o pobytu.
 6. Návštěvník glampingového stanoviště je povinen k účelu vylučování užívat pouze a jen suché WC umístěné v glampingovém stanovišti. 
 7. Na území glampingového stanoviště není dovoleno:
  • a) poškozování dřevin a trávníku, trhání rostlin či jejich devastace;
  • b) lozit po okolních skalách či kamenných stěnách,
  • c) volný pohyb psů; doprovázející osoba je vždy povinna zajistit úklid exkrementů;
  • d)rozdělávání ohňů a manipulace s otevřeným ohněm s výjimkou vyhrazeného místa umístěného v glampingovém stanovišti pro grilování či opékání (ohniště) , přičemž návštěvník je povinen:

– zabránit rozšíření ohně mimo ohniště̌;

– oheň smí rozdělávat pouze osoba starší 18-ti let;

– oheň nesmí být ponechán bez dozoru;

– oheň nesmí být rozděláván za dlouhotrvajícího sucha a větrného počasí;

– opustit ohniště či griloviště až po úplném uhašení ohně, úklidu a vyčištění ohniště;

– používat pouze dřevěné uhlí (doporučujeme), nesmolnaté palivové dříví, brikety

z dřevěného uhlí;

– dbát zvýšené opatrnosti – riziko popálení;

– udržovat pořádek, zabránit poškození zařízení

e) vstupování osob pod vlivem návykových látek, včetně̌ užívání omamných a psychotropních látek;

f) přespávání, nocování mimo glampingové stanoviště;

g) poškozování či zcizování mobiliáře a vybavení glampingového stanoviště;

h) odhazovaní odpadků či jiné znečišťování přírodního a životního prostředí;

8.   Návštěvník je dále povinen:

– respektovat pokyny správce glampingového stanoviště;

– chovat se slušně, tiše a ohleduplně k přírodě tak, aby neohrožoval ostatní a ani sám sebe;

– udržovat čistotu, pořádek a neničit zařízení;

– případně vzniklou škodu neprodleně̌ nahlásit provozovateli glampingového stanoviště.

Odpovědnost za škodu:

– za úmyslné poškození glampingového stanoviště, jeho zařízení či místa pro grilování nebo za škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši návštěvník, který poškození způsobil

– provozovatel glampingového stanoviště neručí za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.

– provozovatel glampingového stanoviště nenese odpovědnost za škodu na majetku či zdraví návštěvníků způsobenou po dobu pobytu. Návštěvník bere na vědomí, že glampingové stanoviště se nachází v prostředí u skály, ze které mohou samovolně padat kusy kamení, proto je povinen dbát zvýšené opatrnosti.

Důležitá telefonní čísla:

Provozovatel glampingového stanoviště: Radim Kovář, tel.733 324 555

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 
HASIČI 150 
POLICIE ČR 158 
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ/SOS 11

Za MRK HOLDING s.r.o.

Radim Kovář, jednatel